Novinky

Mimoriadna situácia na území SR

MV SR k vyhláseniu krízovej situácie v súvislosti s koronavírusom

12. 03. 2020

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2  písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) výskytom prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa § 6 až § 9 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

dňom 12.3.2020 od 06:00 hod.,

 

na zabezpečenie úloh a opatrení  zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia.

 

Odôvodnenie:

 

V nadväznosti na vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie zo dňa 30.01.2020 o stave globálnej zdravotnej núdze, na vyhlásenie pandémie ochorenia COVID-19 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie zo dňa 11. 3. 2020, aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, dochádza k šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré môže spôsobiť vážne zdravotné a sociálno-ekonomické dopady na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky a hospodárstva, čím sa naplnilo ustanovenie § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. – ohrozenie verejného zdravia II. stupňa.

 


 

Stála služba CMRS / SVK-ERCC Duty Officers

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / Ministry of Interior of the Slovak Republic
Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko – CMRS / SVK-Emergency Response Coordination Centre – SVK-ERCC
Drieňová 22
826 04 Bratislava 29

Zverejnenie adresy na doručovanie delegačných listín pre voľby do NRSR 2020

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Rohožník pre voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať
dňa 29.02.2020 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Rohožník zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:
– v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu:
Obec Rohožník, 094 07 Rohožník č.1
-v elektronickej forme na adresu: starosta@obecrohoznik.sk
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej
v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 08.01.2020 do 24.00 h.

Oznam – referendum

Oznam

Na základe petície doručenej dňa 20.08.2019 Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje referendum o odvolaní starostky.

Otázka: „Ste za odvolanie Jany Paľovej z funkcie starostky obce Rohožník?“

Spôsob úpravy hlasovacieho lístka: Pri otázke sa vytlačia dve odpovede očíslované 1. „Áno“ a 2. „Nie“. Oprávnený volič obce Rohožník na hlasovacom lístku zakrúžkuje číslo jeho odpovede tak, že ako na otázku odpovie „áno“-zakrúžkuje číslo 1., a ak na otázku odpovie „nie“, – zakrúžkuje číslo „2“.

Miesto konania referenda: priestory Obecného úradu v obci Rohožník.

Čas konania referenda: 12.10.2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Adresa na doručovanie

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre
voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, ktoré sa budú
konať dňa 16.03.2019 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obec Rohožník zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:
– v listinnej podobe osobne alebo poštou na adresu:
Obec Rohožník, Rohožník č. 1, 094 07  Nižná Sitnica
-v elektronickej forme na adresu:  starosta@obecrohoznik.sk
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 11.02.2019.